NETBANK

Driftsstatus NetBank
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          
                 

Ordliste

 

TILBAGE>>>

 

Acceptfrist Tidsfrist for svar på et tilbud.

Adkomstdokumenter Papirer, der viser hvem ejendommens rette ejer er.

 

Administrationsbidrag Samme som reservefondsbidrag. For nyt realkreditlån er bidraget en procentdel og opkræves sammen med terminsbetalingerne.

 

Afdrag Terminsbetalinger består af afdrag, renter og eventuelt bidrag. Afdraget nedbringer gælden og er dermed normalt den faktiske opsparing i ejendommen. 

 

Allonge Tillæg eller bilag til et dokument. Amortisation Nedbringelse af lån.

 

Andelsbevis Papir på andelsboligejerens part af fællesskabet, dvs. den fælles ejendom og den fælles formue.

 

Andelsbolig En bolig i en ejendom, som ejes af en andelsboligforening. Medlemskab af foreningen giver brugsret til en lejlighed i foreningens ejendom. Til dækning af andelsboligforeningens udgifter (ydelser på lån m.v.) betaler det enkelte medlem en boligafgift.

 

Anlægsgæld Betegnelse for gæld der påhviler en ejendom i forbindelse med anlægsarbejde udført af det offentlige eller andre, f.eks. veje, kloakker osv.

 

Annuitetslån Lån med fast ydelse (afdrag + rente) i hele lånets løbetid. Efterhånden som lånet nedbringes, falder renterne og afdraget stiger.

Ansvarsfraskrivelse Særlig aftale eller klausul, der helt eller delvist op- ophæver de normale regler om ansvar i kontraktforhold. Ansvarsfraskrivelse betyder, at køber; ikke kan rejse krav over for sælger som følge af fejl og mangler, der er omfattet af ansvarsfraskriveIsen.

 

Anvendelsesudgift En anvendelsesudgift er f.eks. vand, el, gas, olie, fjernvarme og vandafledning BBR-meddelelse I Bygnings- og Boligregistret er registreret oplysninger om ejendommens størrelse, installationer m.v. På meddelelsen er anført de i registret stående oplysninger for ejendommen.

 

Berigtigelse En ejd.handel berigtiges, når de nødvendige papirer, såsom skøde, pantebreve og diverse indberetnings skemaer er udfærdiget, stemplet og tinglyst og refusionsopgørelsen (sælgers afregning til køber) er i orden, samt når eventuelle forsikrings- og pantebrevsovertagelser er bragt på plads.

 

Besigtigelsesordning (eller ejerskiftesyn) er en teknisk gennemgang af en bygnings tilstand, med det formål at klarlægge eventuelle fejl ved bygningen og dens installationer. Herved kan køber og sælger, inden handlens indgåelse, komme på det rene med bygningens tilstand, hvilket kan, forhindre, at der siden opstår uenighed om fejl og mangler.

 

Betinget skøde Et foreløbigt skøde, der betinger ejendomshandlen af, at særlige betingelser opfyldes. Betinget skøde efterfølges af et endeligt skøde (når betingelserne er opfyldt). Bidrag Se administrations- og reservefondsbidrag.

 

Boligopsparing En opsparing til bolig og boligformål som ofte giver en god rente

Boligkøberbevis Et tilsagn samt beregning om hvor dyr en ejendom, køberens økonomi kan bære.

 

BoligXlån Optages i Totalkredit som et obligationslån. Renten fastsættes med udgangspunkt i 6 måneders CIBOR-renten den 5. sidste bankdag i juni og december.

 

Brandsikring Bygnings forbedringer, der skal nedsætte brandfare og hindre eventuel brand i at brede sig. Brugsret Retten til at bruge eller benytte en ting eller en ejendom f.eks. lejebolig eller pulterrum.

 

Bruttohusleje Den samlede løbende udgift ved at eje en bolig, normalt låneydelse + ejen domsskatter + forsikringer.

 

Bruttoydelser Afdrag + renter + bidrag, uden hensyn til skattemæssige fordele.

 

Budgetkonto Gennem en budgetkonto kan du udjævne dine udgifter over hele året, idet du hver måned indbetaler en tolvtedel af de samlede udgifter til kontoen. Sparekassen sørger så for at betale de faste udgifter.

 

By- og landzoner Af hensyn til planlægning for hvor byggeri m.v. må finde sted, er landet opdelt i 3 zoner, landzone, byzone og sommer husområde.

 

Byggefelter I lokalplaner kan der på de enkelte grunde (matrikler) være udlagt felter, hvor der alene må bygges. Byggefelter forekommer ofte i indre byzoner.

 

Byggeregulativ Kommunale regler for byggeri. Kan omfatte materialevalg og farver, omfanget af byggeriets grundplan i forhold til byggegrunden, byggelinier samt hvor højt et byggeri må være.

 

Byzone Et område, beregnet til bymæssig bebyggelse.

 

Deklaration Et dokument, der pålægger ejendommen og dens ejer bestemte forpligtelser på ejendommen.

 

Deponering Ved køb af ejendom indbetales som regel en del af den kontante udbetaling hos ejendomsmægleren ved købsaftalens underskrift. Den resterende del af den kontante udbetaling deponeres enten i sælgers pengeinstitut, eller købers pengeinstitut udsteder garanti til sælger for at beløbet betales. Deponerede beløb, eller beløb der er stillet garantier for, frigives, når skødet foreligger uden retsanmærkninger.

 

Direkte rente Den faste, årlige rente i procent af kursværdien. f.eks. en 10% obligation på 100 kr. er købt for kurs 80. Renten er 10 kr. og investeringen var 80 kr. Den direkte rente er således 12.5%.

 

Diskonto Den officielle rentesats, som fastsættes af Nationalbanken.

 

Effektiv debitorrente
Sammenfatter i eet tal det beløb, som debitor skal betale, og som dækker rente, kurstab, bidrag, indskud o.l.

 

Effektiv kreditorrente
Sammenfatter i eet tal det beløb, som kreditor får, og som dækker rente og udtrækningsgevinster på obligationer (gennemsnitsberegninger) samt eventuelle pantebrevsrenter.

 

Efterfinansierings lån
Ved køb af helårsbolig kan der optages realkreditlån op til 80% af købesummen, og ved køb af sommerhus kan der optages realkreditlån op til 60% af købesummen. Til dækning af den resterende købesum tilbyder Sparekassen efterfinansieringslån .

 

Ejendomsmæglersalær
Betaling for ejendomsmæglerens arbejde ved handlen.

Ejendomsoplysninger
Indhentes hos beliggenhedskommunen og vedrører ejendommens zonestatus, planer eller offentliggjorte planforslag, anvendelsesformål, adgangsforhold, konkrete besluttede anlægsarbejder Samt ejendommens gæld til kommunen og særlige kommunale garanti-forpligtelser for lån, varmeforsyning, afløbs-forhold, vandforsyning, miljøforhold og brand-forsikringsforhold. Det koster gebyr, varierende fra kommune til kommune.

 

Ejendomsskattebillet
Kommunen fremsender hvert år ejendomsskattebillet til ejeren, hvoraf det fremgår, hvilke skatter der skal betales til kommunen og amtet. Over ejendomsskattebilletten opkræves endvidere en række afgifter, eksempelvis vandafgift, diverse anlægsbidrag m.v. Skatter og afgifter betales i to eller fire lige store rater pr. år.

 

Ejendomsskatter
Ejendomsskatter beregnes som promiller af grundværdien, forskellig mellem amter og kommuner.

 

Ejendomsvurdering
Skattemæssig værdiansættelse af ejendommen, som foretages af det offentlige hvert år. Ejendomsværdien er grundlaget for beregning af ejendomsskatter og ejendomsværdiskatten.

 

Ejendomsvurderings-attest og regulerings meddelelse indeholder oplysninger om ejendommens offentlige værdi. Gebyret for attesten varierer fra kommune til kommune, men ligger normalt på 75 kr.

 

Ejendomsværdi
Ved ejendomsværdi forstås den offentlige værdi af den faste ejendom. Der foretages samtidig vurdering af grundens værdi i ubebygget stand. Ejendomsværdien og grundværdien anvendes bl.a. ved beregning af ejendomsskatter og ejendomsværdiskatten. Klager over årsvurderinger skal indgives senest 1. juli.

Ejendomsværdiskat
En skat ejendomsejeren skal betale for at bo i egen bolig.

 

Ejerforening
I ejerlejlighedsejendomme er de enkelte ejere forpligtet til at være medlem af en ejerforening.

 

Ejerpantebrev Pantebrev som ejeren af fast ejendom eller løsøre udsteder til sig selv. Ved overdragelse af ejerpantebrevet til sikkerhed i pengeinstituttet, opnår dette sikkerhed i det pantsatte. Ejerpantebreve kan genbruges-

 

Ejerskifteafdrag
Et ekstraordinært afdrag til kreditor på pantebrev ved ejerskifte. Forekommer normalt kun på private pantebreve. Afdraget udgør normalt 5-10% af restgælden. Fremtidige terminsydelser nedsættes normalt som følge af det ekstraordinære afdrag.

 

Ejerskifteforsikring
En forsikring, som i mindst 5 år efter overtagelsesdagen! dækker fysiske fejl ved ejendommen, der var til stede ved købers overtagelse, og som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

 

Ejerskiftegebyr
Gebyr til kreditor på et pantebrev ved ejerskifte. Terminsydelsen og restgælden nedsættes ikke.

 

Ejerskiftelån
Lån, der optages i et realkreditinstitut ved ejerskifte af en fast ejendom. Ved ejerskifte af ejerboliger kan optages ejerskiftelån på op til 80% af handelsprisen. Ved ejerskifte af sommerhuse kan optages ejerskiftelån på op til 60% af handelsprisen.

 

Ejerudgift
Den samlede ejerudgift består af prioritetsydelser, ejendomsskat, ejendomsforsikring, renovation, skorstensfejning m.v.

  

Energimærkning
Beskrivelse af ejendommens energimæssige tilstand, herunder energiforbruget i tekniske installationer og apparater samt vandforbrug.

 

Energiplan Forslag til energi- og vandbesparende foranstaltninger

 

Eurolån Lån som optages i Euro. Ydelse på lånet betales i Euro, i nogle tilfælde kan kreditforeningen omregne ydelsen, så man betaler i kroner. Når man optager lån i Euro, har man en kursrisiko, både på restgæld og ydelse.

 

Fast ejendom Betegnelse for en grund med eller uden bebyggelse, en ejerlejlighed eller en bygning på lejet grund.

 

Fastkursaftale En skriftlig aftale om køb eller salg af obligationer til aftalt kurs. Indgås mellem låntager og realkreditinstitut.

 

Flexlån Optages i realkreditinstitut ved salg af obligationer til kursværdi. Kursværdien er lig med kontantlånets størrelse, og dette beløb tinglyses. Lånet udbetales kontant, og da kursen på obligationerne typisk er omkring kurs 100, bliver renten normalt lavere end for obligations-, og kontantlån. Lånet, eller en del af det, rentetilpasses periodevis, efter aftale med kreditforeningen.

 

Forbehold Betingelser, som skal være opfyldt, før en given aftale er bindende. 

 

Forbrugsmåler Vand-, varme- gas- og elmåler registrerer forbruget.

 

Fordelingstallet
Fastsættes normalt i forhold til ejerlejligheders indbyrdes størrelse og anvendes ved fordeling af fællesudgifter, som afholdes af ejerforeningen. Fordelings tallet anvendes også ved afstemning på ejerforeningens generalforsamling.

Forfaldsdag Dagen, hvor debitor skal betale til kreditor. Til forfaldsdage kan være knyttet nogle dages ekstra kredittid (løbedage).

Forholdsmæssig ydelse
Den terminsydelse, som betales for tiden fra pantebrevets opretteIse til første almindelige terminsdato, vil normalt være forskellig fra de fremtidige terminsydelser.

Forholdsmæssigt afslag
En nedsættelse af købesummen, hvis det købte lider af mangler. 

 

Forhåndslån Lån, som kan optages før et byggeri er færdigt. Sikrer mod et eventuelt kursfald i byggeperioden.

 

Forkøbsret Førsteret til at købe, når ejer ønsker at sælge. Enten til aftalt pris eller til markedspris.

 

Formidlingsaftale Aftale mellem sælger og ejendomsmægler, hvor retningslinierne for salgsarbej det og omkostningerne er fastlagt.

 

Forsikringspolice
Bekræftelse på, at ejendommen på visse betingelser er forsikret. Oplyser bl.a. om huset er forsikret mod svamp og insektangreb. Den siger derimod intet om, hvorvidt en ny ejer kan få huset forsikret. Mange ejendomsformidlere er derfor begyndt på at lade foretage en forsikringsundersøgelse, som garanterer, at en bolig kan forsikres efter salget for især svamp og insektangreb, da køber ellers må tage et forbehold for dette.

 

Fortrydelsesret Når købsaftalen er underskrevet, kan køber, senest 6 hverdage efter, fortryde handlen ved skriftligt at meddele sælger dette. Samtidig skal køber betale en godtgørelse til sælger på 1 % af købesummen.

 

Fradragskonto Det kurstab der har været ved indfrielse af gammelt kontantlån senest 1. jan. 1996 (forskel mellem kontantlånsrest gæld og obligationsrestgæld). Kurstabet kan fratrækkes som en renteudgift med lige store beløb over lånets løbetid.

Fredning
Såvel naturen som bygninger kan fredes. Er omgivelserne ved en ejendom fredet, betyder det, at der ikke må ændres i landskab, beplantning m. v. Bygninger kan fredes i forskellige fredningsklasser, alt efter bevaringsværdigheden. Er en bygning totalfredet, må hverken det ydre eller det indre ændres på noget punkt.

 

Fredskov Arealer med skov eller træer, som ikke må fældes.

 

Fællesudgifter Udgifter til ejerlejlighedsejeres fællesfaciliteter, som f.eks. vicevært, ejendomsvedligeholdelse, varmeanlæg osv.

 

Grundejerbidrag Bidrag til grundejerforening, eksempelvis til dækning af fællesudgifter for vej, fællesområde m. v.

 

Grundejerforening
Gruppe af grundejere i et bestemt område. Foreningen kan normalt repræsentere medlemmerne over for offentlige myndigheder og andre.

 

Grundfond Fælles opsparing til et bestemt formål, f.eks. større fælles renovering, nyanskaffelser o.l..

 

Gældsovertagelse
Overtagelse af gælden på f.eks. gamle pantebreve ved køb af fast ejendom. Gældsoverdragelse kan kræve kreditors samtykke. Realkreditlån forfalder normalt ved ejerskifte

 

Gældsovertagelses-erklæring
Dokument, hvor køber bekræfter at overtage gældsforpligtelsen vedrørende et givent lån.

 

Handelsomkostninger
En fælles betegnelse for de udgifter, der er forbundet med køb og salg af fast ejendom. Omkostningerne fordeles mellem køber og sælger. Fordelingen er fastsat i købsaftale eller skøde.

  

Handelsværdi Det beløb, en ejendom reelt kan sælges for.

 

Hovedstol En gælds oprindelige størrelse.

 

Hændelig skade En skade, som ingen af parterne kan gøres ansvarlig for, er

hændelig.

 

Ibrugtagningstilladelse
Kommunens tilladelse til bygherren til at tage et nybyggeri eller ombygning i brug

 

Indbetalingsdag, rettidig
Sidste frist for indbetaling uden mora renter, og uden at aftalen kan kaldes misligholdt.

 

Indekslån Lån, hvis restgæld er indekseret i over ensstemmelse med udviklingen i pris. tallet. Til gengæld for en lavere rente, får långiver tilbagebetalt et større beløb end lånebeløbet.

 

Indeståelse En garanti for, at f.eks. en ejendom er i en bestemt tilstand, så som fri for svampeangreb, eller en garanti for bestemte fremtidige begivenheder, f.eks. at eventuelle retsanmærkninger på pantebrevevil blive slettet, eller at et andet forbehold ved et lånetilbud vil blive opfyldt.

 

Indfrielse Lånet betales ud. Indfrielsesvilkår fremgår almindeligvis af lånedokumentet.

 

Inflation Priserne for varer og ydelser stiger, dvs.at man får mindre for sine penge. Jordtank Nedgravet tank til fyringsolie. Ældre jordtanke er ulovlige og skal graves op eller fyldes med sand.

 

Kapitalindkomst
Fortjeneste på formue, f.eks. renter af bankkonti; obligationer eller andre værdipapirer.

Klausul En bestemmelse eller vilkår i et dokument.

 

Knæk-pantebrev
Pantebrev med fast ydelse, hvor renten er høj og afdraget lavt i et nærmere fastsat antal terminer, og derefter ændres til lav rente og stort afdrag i resten af terminerne.

 

Kommissionsaftale
Se formidlingsaftale.

 

Kommuneplan
Oversigtsplan for hele kommunen. Planen angiver bl.a. arealanvendelse, bebyggelses- og benyttelsesforhold.

 

Kompensationsbeløb
Beløb, der kan tildeles ugift samlever, som ikke er medejer af boligen, men som har bidraget til betaling af terminsydelser m. v. Ifølge domspraksis et væsentligt mindre beløb end halvdelen afsalgsprovenuet.

 

Kontantlån
Optages i realkreditinstitut ved salg afobligationer til kursværdi. Kursværdiener lig med kontantlånets størrelse, og dette beløb tinglyses. Lånet udbetales kontant, og kurstab ved salg af obligationerne er indregnet i renten, der derfor normalt er højere end for obligations lån.

 

Kontantpris Den pris en ejendom kan købes for kontant uden overtagelse af lån. Sælger skal udbyde ejendommen til kontantpris.

 

Kontantprovenu
Provenuet der indkommer ved salg af en ejendom efter fradrag for kurstab på modtagne pantebreve, der har en kursværdi på under 100 og efter fradrag af andre omkostninger ved salget.

 

Konvertering Omlægning af lån (se dette).

Kreditforeningslån
Se realkreditlån.

Kurskontrakt
Realkreditlån udbetales i obligationer, der sælges gennem Sparekassen. Ønsker du at sikre dig en fast kurs for obligationerne, garanteres dette ved en kurskontrakt.

 

Kurssikring af obligationsindfrielse
Indkøb af de nødvendige obligationer til fast kurs til senere levering.

 

Kurstab Differencen mellem gældsbeløbet og det beløb, der udbetales. Eller det man taber, når et papir sælges til en lavere kurs end betalt ved købet.

 

Kursværdi Den kontante værdi af en obligation eller et pantebrev, som ville kunne opnås ved salg.

 

Kurtage Gebyr der betales ved køb eller salg af værdipapirer.

 

Køberet Retten til at købe en ting eller en ejendom til fast pris eller markedsprisen på det tidspunkt, hvor køberetten gøres gældende.

 

Købsaftale Dokument, der oprettes ved overdragelse af fast ejendom, og som normalt udfærdiges af ejendomsmægleren.

Købsaftalens vilkår overføres til det endelige dokument, der tinglyses på ejendommenskødet.

 

Landzone Område, som hverken er byzone eller sommerhusområde.

 

Likviditet Udtryk for at man er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

  

Lokalplan Plan, der uddyber kommuneplanens retningslinier. Planen giver detaljerede forskrifter for arealanvendelse og bebyggelsesforholdene .

 

Løsøre Møbler, inventar og andre ting, i modsætning til fast ejendom.

 

Lån Tal med Sparekassen om lån. Sparekassen yder lån på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte kundes økonomi. Er der tale om større lån, kræves ofte sikkerhedsstillelse i en eller anden form.

 

Lånetilbud Vilkår og betingelser for et lån, der tilbydes af en långiver.

 

Mageskifte Bytte af fast ejendom.

 

Mangel En mangel i juridisk forstand betyder, at det købte ikke opfylder de krav, som er aftalt eller forudsat, eller som sælger har lovet.

 

Marginal skatteprocent
Skat af den sidst tjente krone.

 

Matrikelkort Kortskitse, som viser grundens størrelse og beliggenhed i forhold til nabogrunde.

 

Mindsterente Fastsættes for et halvt år ad gangen af Københavns Fondsbørs. Er renten på pantebreve eller obligationer på udstedelsestidspunktet større end eller lig med mindsterenten er de "blåstemplet", hvilket betyder, at kursgevinster er skattefri.

 

Misligholdelse Når en indgået kontrakt ikke overholdes af een af parterne, kaldes kontrakten misligholdt. Den anden part kan i sådanne tilfælde have ret til f.eks. at hæve kontrakten, forlange erstatning eller nedslag i prisen.

Misligholdelsesbeføjelser
De rettigheder en part kan kræve, såfremt den anden part i kontrakten misligholder denne.

 

Morarenter Ekstra renter ved for sen indbetaling.

 

Nedslag Standardfradraget er afløst af et nedslag på 0,4%, hvis ejendommen er købt før d. 1. juli 1998. Nedslaget udgør max. 1.200 kr. og gælder ikke for ejerlejligheder.

 

Nettohusleje Den beregnede husleje efter der er taget højde for skattefordel ved skatte fradrag af renter m.v.

 

Nettoydelse Summen af renter og afdrag på et lån, efter at skattefordelen er trukket fra.

 

Nominel rente Renten, som skal betales af den aktuelle restgæld.

 

Obligationer Værdipapirer, der udstedes af et realkreditinstitut ved optagelse af lån. Låntager kan sælge obligationerne gennem realkreditinstitut eller sit pengeinstitut, og får herved provenuet. Låntager betaler sine ydelser til realkreditinstituttet, der viderebetaler til långivere. Obligationerne lyder på et bestemt antal kroner, den pålydende værdi. Hvis obligationskurserne falder på Børsen, opnår låntager et mindre provenu, men skal betale den samme rente. Man taler da om, at den effektive rente er steget. Omvendt forholder det sig naturligvis, når kurserne på obligationerne stiger.

 

Obligationslån I modsætning til kontantlån, udbetales lånebeløbet i obligationer, der enten sælges eller overføres til værdipapircentralen.

 

Ombygningslån Optages, når man ønsker at bygge om – eller til – sin faste ejendom.

Omlægning af lån Når gammelt lån erstattes af nyt lån med en lavere eller højere rente.

 

Omprioritering Indfrielse af gamle lån og optagelse af nye i stedet. Som oftest lavere forrentede. Tal med Sparekassen om omprioritering.

 

Omprioriteringsklausul

Særlig bestemmelse i et pantebrev, der tillader optagelse af nye lån med pant foran pantebrevet.

 

Oplysningspligt Ved salg af fast ejendom har sælger pligt til at oplyse køber om eventuelle fejl og andre særlige forhold, som sælger kender – eller bør kende til.

 

Pantebrev Gældsbrev, hvorefter udstederen erklærer at skylde et bestemt beløb, og som samtidig giver pant, dvs. sikkerhed for det skyldige beløb.

 

Pantebrevsgenpart Kopi af pantebrev, der ligger på Tinglysningskontoret, og indeholder oplysning om vilkårene for de pantehæftelser, der er tinglyst på den faste ejendom (f.eks. om lånene kan overdrages til køber, størrelse samt frist for betaling af ejerskifteafdrag / gebyr, indfrielsesregler i forbindelse med omprioritering m.v.)

 

Pari Når et værdipapirs kurs er 100, taler man om kurs pari. Det vil sige, at værdi papiret handles og kan købes til den pålydende værdi eller restgælden.

Pensionskassen Lån, som typisk ydes af en pensionskasse. Ofte med høj rente og med uopsigelighedsperiode.

 

Personlig hæftelse At være forpligtet på en sådan måde, at alt hvad man ejer kan inddrages til opfyldelsen (betaling) af forpligtelsen.

  

Pilotering Nedhamring af pæle inden et hus opføres. Anvendes, når grunden er blød.

 

Prioritering Ved prioritering forstås pant i fast ejendom. Prioritering er derfor de samlede lån i ejendommen. Ejerboliger kan prioriteres med realkreditlån indtil 80% af ejendomsværdien, hvorimod fritidshuse kun kan prioriteres med realkreditlån indtil 60% af værdien. Sparekassen kan tilbyde dig lån til dækning af købesummen herudover.

 

Prioritet Et pantsikret tilgodehavende i fast ejendom.

 

Pristalsregulering
Eksempelvis regulering af byggeudgifterne efter den almindelige prisudvikling.

 

Privat pantebrev Privat lån, f.eks. et sælgerpantebrev, udstedt af køber ved ejendomshandler.

 

Provenu Beløb, der eksempelvis er til sælgers rådighed efter alle omkostninger i forbindelse med salg af hus er afholdt.

 

Provision Udover ekspeditionsgebyr og stempel ved optagelse af lån betales en kredit provision. For kassekreditter løbende provision.

Præjudicerende-
retsanmærkninger
Påtegning eller anmærkning på skøde eller pantebrev foretages af tinglysningsdommeren. Ved anmærkningen angives, at dokumentet ikke har fået den tilsigtede retsstilling, eksempelvis fordi et lån, som skulle være indfriet, ikke er indfriet.

Realkreditlån Lån optaget i realkreditinstitut. Lånet udbetales i obligationer eller kontanter efter salg af obligationer.

 

Refusionsopgørelse Ved overdragelse af ejendom udfærdiges en refusionsopgørelse, hvori anføres, hvilke udgifter henholdsvis sælger og køber skal afholde. Sælger skal forrente lån, betale ejendomsskatter m. v. indtil overtagelsesdagen. Omvendt skal køber betale disse udgifter efter overtagelsen. Når en af parterne på denne måde betaler løbende udgifter, der ikke vedrører hans ejertid refunderes disse af den anden part.

 

Reguleringsopgørelse En opgørelse over købe-summen, som udarbejdes når alle kurser og faktiske låneomkostninger foreligger.

 

Rentetilpasningslån Et kontantlån, hvor renten fastsættes for f.eks. 1 år ad gangen. Hvert år udstedes nye obligationer for restgælden og renten reguleres tilsvarende, eller lånet ændres til lån med fast rente for hele restløbetiden.

 

Reservefond Opsparing på en særlig konto. Lovpligtig for realkreditinstitutter til at imødegå eventuelle tab.

 

Reservefondsbidrag
Låntageres indbetaling til den lovpligtige fond. Beløbet er en procentdel af   lånets hovedstol og opkræves sammen med termins-betalingen.

 

Respektpåtegning
En bemærkning på et pantebrev om f.eks. at rykke ned i prioriterings-ordenen ved optagelse af nye lån.

 

Restgæld Det beløb, som skyldes på lånet efter seneste terminsbetaling.

Restkøbesum Beløbet der er tilbage efter overtagelse af eksisterende lån, fradrag af ejerskiftelån og udbetaling. Restkøbe-summen afvikles i reglen ved et privat pantebrev (sælger-pantebrev).

 

Retsafgift Afgift, der betales til staten for tinglysning af dokumentet.

 

Retsanmærkning
Tinglysningskontorets påtegning på dokumenter, der ikke er i overens-stemmelse med tingbøgerne. Retsanmærkninger kan slettes, når fejlene er rettet.

 

Rykningsklausul En bestemmelse i f.eks. et sælgerpantebrev, som gør det muligt for køber at optage byggelån eller moderniseringslån, omprioritere eller omlægge eksisterende lån til nye lån, der indtræder i prioritets-rækken foran' det gamle pantebrev.

 

Saldo Indestående på en konto.

 

Salgsopstilling Oversigt over de økonomiske forhold ved salg af fast ejendom, samt beskrivelse af ejendommen.

 

Salær Det beløb, ejendomsmægler og/eller advokat beregner sig for arbejde i forbindeIse med hushandel, skødeskrivning m.v.

 

Samejeoverenskomst
Overenskomst, der kan oprettes mellem flere købere, f.eks. ugifte samlevende ved køb af fast ejendom, og somf.eks. fastlægger fordelingen af omkostninger m.v., og fordeling af eventuelt provenu ved salg.

 

Serielån Lån med lige store afdrag pr. termin i hele lånets løbetid. y delsen vil være faldende, da renteudgiften er faldende.

  

Servitutter Forpligtelser, der tinglyses på ejendomme, eksempelvis om hvilken form for bebyggelse, der kan ske på grunden.

 

Skadesløshedsbrev Pantebrev med sikkerhed for et uspecificeret mellem-værende med et maksimumbeløb.

 

Skattemæssigt underskud
Når summen af de skattemæssigt fradrags-berettigede renter er større end ejendomsværdiskatten og evt. andre indtægter fra ejendommen.

 

Skøde Dokument om vilkårene for overdragelse af en fast ejendom og som tinglysespå ejendommen.

 

Slutseddel Se købsaftale.

 

Solidarisk hæftelse Har en ejendom 2 eller flere ejere, hæfter de solidarisk, dvs. begge hæfter for hele gælden. Såfremt en af ejerne ikke betaler sine forpligtelser, vil den eller de andre skulle betale det manglende beløb.

 

Sommerhusområde
Et område der er udlagt til sommerhusbyggeri, og hvori der f.eks. alene gives tilladelse til at bebo bygninger i bestemte perioder af året

 

Stempelafgift Stemplet for pantebreve udgør 1,5% af pantebrevets pålydende afrundet opad til nærmeste beløb deleligt med kr. 100,-. Der findes ingen stempel-afgift på gældsbreve.

 

Stiftelsesprovision Beløb, som pengeinstitutter og realkreditinstituttet opkræver ved långivning. Beløbet beregnes ud fra lånegrænser og tinglyste beløb. Stiftelsesprovisions-satser er variable.

Sælgerpantebrev Pantebrev, der udstedes af køber til sælger til dækning af en del af købesummen.

 

Termin Ydelsen på et pantebrev eller betalingstidspunkt for ydelser på pantebreve.

 

Terminskvitteringer Kan bruges til at kontrollere ydelsemes størrelse og lånets restgæld på indestående prioritetslån, samt at der er betalt rettidigt.

 

Tillægslån Kan optages af ejere af fast ejendom, f.eks. når gamle lån er indfriet. Tillægslån er ikke formålsbestemt

 

Tilslutningsafgift Medgift, der betales til det offentlige, for tilslutning til vand, kloak, osv.

 

Tilstandsrapport Gennem-gang af ejendommen af en autoriseret byggesagkyndig der herefter udarbejder en helbredsattest over bygningen.

 

Tingbog På dommer-kontoret føres en tingbog, hvori registreres en række oplysninger om ejen-dommen, herunder hvem der er ejer, diverse panthæftelser og tinglyste servitutter.

 

Tingbogsattest Bekræftet kopi af ejen-dommens blad i tingbogen.

 

Transport Overførsel (overdragelse) af et tilgodehavende eller en rettighed.

 

Tvangsauktion Tvunget salg af ejendom.

Tvangsauktionsklausul
Pantebrevsbestemmelse, hvorefter pantebrevets restgæld ikke kan kræves indfriet, blot fordi der holdes tvangsauktion over pantet.

 

Udbetaling Den kontante del af købesummen, der deponeres og udbetales til sælger, når skødet er tinglyst uden rets-anmærkninger.

 

Udlæg Sikkerhed, som en kreditor ved foge dens hjælp kan få i debitors ejendele.

 

Undersøgelsespligt Ved køb af fast ejendom har køber pligt til i rimeligt omfang selv at undersøge huset for eventuelle mangler og fejl.

 

Uopsigelighedsperiode
Tidsrum, hvori det ikke er muligt at opsige en aftale.

 

Vanhjemmel Det forhold, at en sælger ikke kan overholde en salgsaftale, fordi andre helt eller delvist har en ret til ejendommen og som bevirker, at køber ikke får den aftalte ret til ejendommen.

 

Vitterlighedsvidne En person, der overværer underskrivelsen af et dokument, og med sin underskrift bekræfter dato og underskriftens ægthed.

 

Ydelse Fælles betegnelse for betaling af renter, afdrag og administrationsbidrag af lån.

TILBAGE>>>

 

 

KONTAKT